2016. január 1-től kezdve már a külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak elektronikus személyazonosító igazolványra. A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár (tehát Magyarországra bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott státuszú külföldi nem) és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be, ideiglenes személyazonosító igazolvány a külképviseleten nem kérelmezhető.

Az e-szig jellemzői

Az új típusú személyazonosító igazolvány elektronikus tároló elemben, „chip”-ben tartalmazza az okmányon szereplő valamennyi személyes adatot és okmányadatot, beleértve a jogosult arcképmását, aláírását, valamint az ujjnyomatát is. Ha a magyar állampolgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, akkor chip-ben ez is rögzítésre kerül, ezáltal képes lesz ezen azonosítók igazolására az okmány segítségével. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy elektronikus aláírás igénylésére a külképviseleten nincs mód, azt az ügyfél az e-szig birtokában utólag elektronikusan vagy magyarországi kormányablaknál személyesen kezdeményezheti.

A kérelem benyújtása

A külképviseleten a kérelmet csak személyesen lehet beadni, nincsen lehetőség meghatalmazott útján való eljárásra. Az első e-szig bármikor igényelhető, akkor is, ha a kérelmező régi típusú személyazonosító igazolványának érvényessége még tart, nem kell megvárni annak lejáratát. Az elkészült okmányt csak a külképviseleten lehet átvenni, a magánútlevéltől eltérően a magyarországi kézbesítést a jogszabály nem teszi lehetővé.

 

Benyújtáshoz szükséges okmányok, dokumentumok:

- érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél (magyar vagy román)

- honosítási okirat

- lakcímkártya

            - ha már átvette: magyar anyakönyvi kivonat (születési és házassági)

- ha már igényelt korábban: magyar személyazonosító igazolvány és magyar útlevél (érvényes vagy lejárt érvényességi idejű egyaránt)

 

Kiskorú gyermekek e-szig kérelmezésére vonatkozó szabályok:

Figyelem! Az e-szig 14 év alatti kiskorúnak is, tehát a magyar állampolgár gyermek születésétől kezdve igényelhető!

A 14 év alatti kiskorú mindkét szülőjének (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő van jelen, szükséges a másik szülő hiteles, magyar fordítással ellátott, eredeti, közjegyző előtt tett belegyező nyilatkozata. Elvált szülők esetén be kell mutatni a gyermekre vonatkozóan a szülői felügyeleti jog megszüntetését, vagy szünetelését tartalmazó, hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti, jogerős házasságfelbontó ítéletet. A 12 éves kor alatti gyermekek megjelenése nem kötelező, de 1 db. a gyermeket ábrázoló (3 hónapnál nem régebbi, nem otthon készített) igazolványképre (3,5X4,5 cm) ez esetben szükség van. 6 év alatti gyermekek esetében kérjük, minden esetben hozzanak egy friss igazolványképet, akár jelen van a gyermek személyesen, akár nincs.

Fontos különbség a magánútlevélhez képest, hogy a 14. életévét betöltött magyar állampolgár kiskorú önállóan is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását, tehát nincsen szükség a szülők (törvényes képviselők) jelenlétére.

 

Az e-szig érvényességi ideje

Az okmány érvényessége a kérelmező életkora és a chippel való ellátottsága alapján az alábbiak szerint alakul:

- ha a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam;

- ha a jogosult a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja;

- ha a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja;

- a 65. életévet betöltött jogosult kérésére, határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány (tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként pedig a kiállítást követő 60. év január első napja van feltüntetve).

Az e-szig cseréjét kizárólag az alább felsorolt esetekben kérheti az ügyfél:

- az okmányon megjelenített adat megváltozása (például névváltoztatás);

- gyártási hiba (például lemaradt a jogosult utóneve);

- a chip hibásan tartalmazza az adatokat;

- a chip nem működik;

- 65 év feletti személy, ha eredetileg chip nélkül kérte az okmányt, de mégis tároló elemet tartalmazó e-szig-et szeretne igényelni;

- a korábbi e-szig igénylés során nem járult hozzá az ujjnyomat adásához, de utólag mégis kéri ujjnyomatának rögzítését;

- a korábban kiállított e-szig érvényességi idejének lejártát megelőző 60 napon belül.

 

A hivatalból kiállított e-szig

A honosítási és visszahonosítási kérelem benyújtása során a magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmező esetében a konzuli tisztviselőnek hivatalból kell kezdeményeznie az e-szig kiállítását. Fontos különbség a kérelemre induló eljáráshoz képest, hogy a hivatalból kiállított e-szig külképviseleten történő kézbesítésére nincsen lehetőség, arra kizárólag a kérelmező magyarországi lakóhelyén kerülhet sor.

 

Az e-szig eljárás illeték- és konzuli díjmentes, az elkészült okmány várhatóan 4-6 héten belül érkezik meg a külképviseletre, de bizonyos időszakokban ez hosszabb időt is igénybe vehet (pl. nyár, karácsony, új évi időszak). 

Az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.eszemelyi.hu oldalon.