Ügyfeleinket időpontegyeztetés után tudjuk fogadni!

Időpontfoglalás és információ: 0366-087-000.

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, házasság felbontása, haláleset – utólagosan Magyarországon is anyakönyveztetni kell, ez a hazai anyakönyvezés.

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtásának helye:

 • külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél
 • Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél
 • Magyarországon bármely kormányablakban

A Csíkszerdai Főkonzulátuson benyújtott kérelmek esetén a hazai anyakönyvezést a konzuli tisztviselő végzi és az anyakönyvi kivonatot is kiállítja.

Az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása, bemutatása szükséges! Az Ön által bemutatott eredeti iratról készült hiteles másolatot használja fel a hatóság az eljárásban, a másolat hitelesítése díjmentes.

Ha a külföldi anyakönyvi kivonat német/angol/francia nyelven (is) készült, fordítás nem szükséges, de minden más külföldi okiratot csak hiteles magyar nyelvű fordítással lehet az eljárásban elfogadni. A modern, nagyalakú romániai anyakönyvi kivonatok angol és francia nyelven is tartalmazzák az információkat, így fordítás sem kell rájuk. Kivétel: a megjegyzés rovatot, ha van tartalma, le kell fordítani.

 

Az anyakönyvi eljárások illetékmentesek. Az eljárásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztató az alábbiakban olvasható.

 

Születés hazai anyakönyvezése

Mindkét szülő hozzájárulása szükséges, függetlenül attól, hogy házasok-e vagy sem! Amennyiben az egyik szülő nem tud személyesen jelen lenni a kérelem beadásakor, abban az esetben a másik szülőnek hozzá kell járulnia az anyakönyvezéshez közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban. A hozzájárulás mellett a gyermek kérelmezendő nevére és a gyermek lakcímére vonatkozóan is nyilatkozatokat kell tennie a távolmaradó szülőnek.

A gyermeket magyarországi vagy külföldi címre lehet bejelenteni, az ehhez szükséges nyomtatványok elérhetők honlapunkon. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a gyermeket vagy az anya vagy az apa, vagy a közös címre lehet csak bejelenteni, tehát ettől eltérő címre nem. Amennyiben a szülők címe megváltozott (pl. közös lakhelyet létesítettek), akkor ezt az adatváltozást is be kell jelenteniük és a gyermeket csak így tudják az új címre bejelenteni. Amennyiben olyan magyarországi címre szeretnék bejelenteni a gyermeket, amelynek Önök nem tulajdonosai vagy haszonélvezői, a szállásadó (tulajdonos, haszonélvező) írásos hozzájárulása is szükséges ehhez. Amennyiben van bérleti szerződésük, nem kell a tulajdonos hozzájárulása, de a szerződést csatolni kell. 

HÁZASSÁGBAN SZÜLETETT GYERMEK ESETÉN

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat;
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata, ha nincs ilyen, akkor külföldi házassági anyakönyvi kivonat;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű fehér hátterű igazolványfénykép is szükséges

Szükséges nyomtatványok:

 1. adatlap a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez
 2. Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele
 3. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

Amennyiben a szülők házassága nincs hazailag anyakönyvezve, azt a gyermek születésének bejelentésével együttesen kell kezdeményezni. Ameddig a házasság nincs anyakönyvezve, a gyermek nem anyakönyvezhető!

HÁZASSÁGON KÍVÜL SZÜLETETT GYERMEK

Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, apa ismeretlen és nincs apai elismerő nyilatkozat sem, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni (174 RON, 35 EUR). Az apa által a külföldön tett apai elismerő nyilatkozatot hiteles fordítással – amennyiben az megfelel a magyar szabályoknak is (tehát az anya hozzájáruló nyilatkozatát tartalmazza, stb.) – elfogadjuk.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti román (külföldi) születési anyakönyvi kivonat;
 • a román (külföldi) hatóság előtt tett eredeti apai elismerő nyilatkozat, ha van - ennek tartalmaznia kell az anya beleegyező nyilatkozatát, ha nem tartalmazza, akkor azt az anyának utólag a konzuli tisztviselő előtt meg kell tennie.
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • mindkét szülő személyes megjelenése szükséges;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.
 • befizetést igazoló banki bizonylat (174 RON, 35 EUR)

Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (ha a házasságot nem Romániában kötötték, bizonyos esetekben Apostille tanúsítvánnyal vagy diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva);
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata;
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány;
 • magyar állampolgárságú ügyfél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat (pl.: jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza az előző házasság felbontásáról szóló megjegyzést, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat)

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

Szükséges nyomtatványok 

 1. adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez 
 2. név vagy címmódosítás esetén nyilvántartást módosító adatlap

A házassági anyakönyvi kivonat kiállítása hivatalból kötelezően történik.

Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése - válás

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet;
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik
 • Romániában 2007. január 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény);
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú házas fél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb, mint egy éve lejárt útlevél).

Szükséges nyomtatványok 

 1. általános adatlap
 2. adatlap a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról  

Válást bejegyzését követően az anyakönyvi kivonat nyomtatása kérelemre, ingyenesen történik, tehát nem automatikus. Gyakori kapcsolódó eljárás a házassági névviselési forma módosítása (pl. leánykori nevét szeretné viselni), amelyről az alábbiakban olvashat!

Házassági névviselési forma módosítása

Amennyiben Ön a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően másképpen szeretné viselni a nevét, erre irányuló kérelmét nálunk is benyújthatja. Nyomtatvány itt! Az eljáráshoz kapcsolódóan kérhet anyakönyvi kivonatot, amelyről nyilatkoznia kell, illetve cserére szorul majd lakcímkártyája a névmódosulás miatt.

 

Az anyakönyvi kivonat kiállítása tehát kérelemre, nem automatikusan történik!

 

II/A. Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése

2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges. A BÉT  kérelem beadásához szükséges adatlap itt található.

Amennyiben bejegyzett élettársa nevét kívánja viselni, arra a (születési) névváltoztatási eljárás keretében van lehetőség.

A BÉT anyakönyvi kivonat kiállítása hivatalból kötelezően történik.

Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelem postai úton is benyújtható.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • román (külföldi) halotti anyakönyvi kivonat;
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • az elhunyt okmányait le kell adni (lakcímkártya, útlevél, személyi igazolvány)

Szükséges nyomtatványok 

 1. általános adatlap

A halotti anyakönyvi kivonat kiállítása hivatalból kötelezően történik.

ANYAKÖNYVI KIVONAT PÓTLÁSA

Díjmentesen igényelhető születési, házassági, bejegyzett élettársi és halotti anyakönyvi kivonat az arra jogosult érintettek számára.

ANYAKÖNYVI KIVONATOK ÁTVÉTELE

Személyesen vagy meghatalmazott által vehető át a kivonat. Közokiratot, teljes bizonyító erejű magánokiratot is elfogadunk, vagy használható ez a meghatalmazás minta is.