Ki jogosult ellátásra?

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján hadigondozásra jogosult az, aki katonai szolgálat, kötelező katonai előképzés, légitámadás, hadművelet, vagy visszamaradt robbanóanyag felrobbanása során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett, továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként, kell gondozásba venni.

Az ellátás nemei és összege

A jogosultságtól függően a jogszabály a következő ellátási formákat nevesíti: egyösszegű térítés, hadirokkant járadék, ápolási pótlék, hadiözvegy járadék, hadiárva járadéka, volt hadiárva járadéka, hadigondozott család járadéka, volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka, temetési hozzájárulás, térítésmentes gyógyászati ellátás, gyógyászati segédeszköz ellátás.

Volt hadiárvák, volt hadigondozott családtagok és volt hadigyámoltak esetében a havi járadék az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-a.

Az eljáró hatóság

A rendszeres havi járandóságot és az egyösszegű térítést igényelni lehet a kérelmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

A járási (fővárosi kerületi) hivatal – külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala - a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező a hadigondozás iránti kérelmét a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviseleten is benyújthatja.

Mivel igazolható az ellátásra való jogosultság?

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A kérelemhez a külföldi okiratot eltérő nemzetközi szerződés vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell csatolni.

A kérelmet a diplomáciai és konzuli képviselet az átvételtől számított első diplomáciai postával megküldi Budapest Főváros Kormányhivatala részére.

A hadigondozottak ellátására irányuló eljárás díj-és illetékmentes.

A hadigondozottak ellátásának részletes szabályairól, illetve a térítés mértékéről részletes tájékoztató található a mellékelt dokumentumban: (PDF)

A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár esetében, a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának, illetve egyösszegű térítés megállapításához a mellékelt formanyomtatványok kitöltése szükséges: (PDF)

A hadiellátással kapcsolatos további információk megtalálhatók a következő elérhetőségen: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/kibovult-a-hadigondozotti-ellatasra-jogosultak-kore