Mi a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és kik szerepelnek benne?

Magyarországon a polgárok egyes alapvető személyes adatait és lakcímét az ún. személyiadat- és lakcímnyilvántartás tartalmazza, amely egy közhiteles hatósági nyilvántartás.

§§ A nyilvántartás azokat az alapvető személyi, lakcím és értesítési cím adatokat tartalmazza, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk igazolásához, továbbá a közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek, a helyi önkormányzatok, valamint más természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek törvényen alapuló adatigényeinek kielégítéséhez szükségesek.

A nyilvántartásban szerepel minden Magyarországon élő magyar állampolgár és Magyarországon letelepedett külföldi, valamint a külföldön élő magyar állampolgárok nagy része is. Így például azokat a külföldön élő magyar állampolgárokat, akik honosítással szerezték meg a magyar állampolgárságot, a hatóság hivatalból veszi fel a nyilvántartásba, illetve hivatalból veszi fel az anyakönyvi szerv a külföldön született magyar állampolgár gyermekeket, ha a szülők a gyermek születését a magyar hatóság részére bejelentik.

Fontos! A személyazonosító igazolvány kiállítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján történik, így csak az igazolvány igénylésének előfeltétele, hogy a polgár szerepeljen a nyilvántartásban.

Milyen lakcímadatok szerepelnek a nyilvántartásban?

A jogszabály szerint a polgárok bejelentett lakcíme lehet lakóhely és / vagy tartózkodási hely.

§§A lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A polgár tartózkodási helye annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

A lakóhely az életvitelszerű, állandó tartózkodás helye, míg a tartózkodási hely egy ideiglenes lakóhely. Egy polgárnak egyszerre csak egy lakóhelye lehet, amely életvitelének a központja, emellett bejelenthet egy ideiglenes lakcímet, ún. tartózkodási helyet is, ahol nem életvitelszerűen (pl. munkahely miatt) lakik.

Azok a magyar állampolgárok, akik nem magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, külföldön élőként szerepelnek a nyilvántartásban. A külföldön élő polgárok is jelenthetnek be tartózkodási helyet Magyarországon (pl. munkavállalás céljából).

A magyarországi lakóhellyel rendelkező és a külföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok eltérő módon gyakorolhatják a választójogukat. Erről bővebb információt itt találnak.

A lakcímkártyáról röviden

A nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárok egyes nyilvántartott személyes adatait, személyazonosító számukat, valamint a Magyarországon élő polgárok lakcímét a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya vagy LIG-kártya) tartalmazza.

A lakcímkártya célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Fontos, hogy a lakcímkártya külföldi lakcímadatot nem tartalmaz, ezért a külföldön élő magyar állampolgárok lakcímkártyáján a lakcímbejegyzés üres, ott csak a külföldi cím meglétére való utalás szerepel megjegyzésként. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a külföldi lakcímadatot a nyilvántartás ne tartalmazná. A külföldi lakcímadat ugyanúgy szerepel a nyilvántartásban, mint a magyarországi lakcímadat, csak a magyarországi lakcímadattal ellentétben ez a lakcímkártyán nem jelenik meg!

A külképviseleten intézhető lakcímnyilvántartási ügyek

Magyarországon élő polgár a külföldi letelepedését bejelentheti személyesen bármely járási hivatalnál (kormányablaknál), valamint bármely magyar külképviseleten.

Magyarországi lakcímváltozás bejelentése a külképviseleteken nem intézhető. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány letölthető IDE kattintva.

A külföldi letelepedés bejelentésével egyidejűleg a lakcímet igazoló hatósági igazolványt a külképviselet bevonja és újat állíttat ki.

A külföldi lakcím megváltozását, illetve a nyilvántartásban szereplő adatok módosítását (pl. névváltozás) szintén be lehet jelenteni a külképviseleten. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány letölthető IDE kattintva.

Emellett a külföldön élő magyar állampolgárok, akik nem szerepelnek az SZL-ben, bármikor kérelmezhetik a nyilvántartásba való felvételüket a külképviseleten.

A magyar állampolgár gyermek születésének bejelentésekor a hazai anyakönyvezéssel egyidejűleg a gyermeknek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba való felvétele is megtörténik hivatalból. Ezen kívül bármely anyakönyvi esemény bejelentésével együtt az érintett személy hivatalból felvételre került az SZL-be, ha abban még nem szerepel.

Az ügyintézéshez a személyazonosságot és a magyar állampolgárságot igazoló dokumentumok, (magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél, ezek hiányában külföldi személyazonosító igazolvány és honosítási okirat), valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása szükséges.

Azon személyek, akik külföldiként létesítettek lakcímet Magyarországon szintén bejelenthetik magyarországi lakcímük megszüntetését. Ezen ügyfeleinknek a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya mellett le kell adniuk a tartózkodási engedélyüket vagy EGT regisztrációs kártyájukat.

Időpontot a fenti ügyek intézéséhez a 0366-087-000-os telefonszámon foglalhatnak.