Tíz székelyföldi, közösségüket szolgáló személyt tüntetett ki Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i magyar nemzeti ünnep alkalmából. Az elismeréseket kedden este Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja adta át a Zengő Térben.

A magyar állami kitüntetések átadási ünnepségén az egy­begyűlteket köszöntő Tóth László, Magyarország csík­sze­re­dai főkonzulja azt mondta, „sorsfordító helyzetekben különösen szükségünk van olyan példamutató személyiségekre, mint a ma elismerésben részesülők, akik stabil világlátásukkal, önzetlenségükkel, és a közösségükért való kiállásukkal példát mutatnak számunkra”. 

A nemzeti ünnep alkalmából nagy elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a határon túli magyarság identitásának megőrzéséért kifejtett tevékenysége elismeréseként Bilibók Géza Tusnádfürdőn szolgáló római katolikus plébános a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. 

„Bilibók Géza Gyimesközéplokon született 1978. szeptember 14-én. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. A középiskolát a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban, teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben végezte. 2003. június 22-én Gyulafehérváron szentelte pappá Jakubinyi György érsek. Papi jelmondata az Énekek énekéből való: »Keresem, akit szeret a lelkem!« A lelki teendők mellett mindig fontosnak tartotta az egyházközségekhez tartozó értékek megtartását, felújítását és újjáépítését. Vezetése alatt számos egyházi ingatlant újítottak fel, köztük a marosújvári és felvinci templomokat, valamint a székelykocsárdi kápolnát, Sepsibükszádon teljes körű templomfelújítást végzett és új plébániahivatalt épített. Tusnádfürdőn irányításával új plébánia és tanulmányi ház épült. Bilibók Géza összefogó erő volt a szórványban élő magyarság számára, igazi végvári vitéz, aki védte a magyarság utolsó bástyáit. A szórvány állandó kihívása megőrizni a magyar identitást. Papi szolgálatát a kolozsvári évek alatt Czirják Arpád pápai prelátustól tanult emberi és szellemi tartás kísérte. Számos közösségi programot szervezett és aktívan részt vett a helyi kulturális programokon”– hangzott el a laudációban. 

Antal József, az Udvarhely Néptáncműhely táncművésze, koreográfusa az erdélyi néptánckultúra megőrzése és továbbadása iránt elhivatott, több mint két évtizedes munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.  

Bálint Sándor, a Székelykeresztúri Nagy-Küküllő Mezőgazdasági Szövetkezet alapítója, volt elnöke, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör korábbi felügyelőgondnoka a természet, a föld szeretetére épülő önfenntartó gazdálkodás életformájának továbbadása mellett a néphagyomány és a kultúra ápolása terén is példamutató életútja elismeréseként szintén Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át. 

Géczi Gellért, a Brassó megyei Négyfalu alpolgármestere, a Megyei Képviselők Tanácsának elnöke ugyancsak Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át az erdélyi magyarság megmaradása, valamint a helyi fiatalok szülőföldön való boldogulása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként. 

Péter György, a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazatának igazgatója az egyházi szociális ellátás és karitatív tevékenység fejlesztése iránt kivételesen elhivatott, példaértékű munkájáért Magyar Arany Érdemkeresztet kapott. 

Petki Pál, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium nyugalmazott igazgatója példaértékű pedagógiai és vezetői munkája, valamint a barcasági és brassói magyarságért végzett több évtizedes áldozatos tevékenysége elismeréseként szintén Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült, akárcsak Xantus Géza csíkszeredai képzőművész Erdély és Csíksomlyó szakralitásának sajátos megjelenítése által a transzcendens felé utat nyitó művei, a magyar képzőművészetet gazdagító alkotóművészete elismeréseként. 

György Sándor, a Román Vasúttársaság gyergyószentmiklósi nyugalmazott állomásfőnöke a gyergyószentmiklósi kétnyelvű vasúti tábla 1991-es kihelyezésével a kisebbségi nyelvi jogokért folytatott küzdelemben vállalt szerepe, bátor kiállása elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át.  

Dr. Tamási Zsolt József, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium újraalapító igazgatója, a Sapientia Alapítvány és az Erdélyi Római Katolikus Státus kurátora, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, Berszány Tibor, a Bertis cégcsoport és a Bertis Hungary Kft. alapítója és ügyvezetője, Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. 

Utóbbiak későbbi időpontban veszik át az elismeréseket.  Szili Katalin magyar miniszterelnöki tanácsadó, az Országgyűlés volt elnöke levélben üdvözölte a kitüntetetteket. Azt írta, az ember életében számos olyan nap van, ami örök életre bevésődik a szívébe. Ilyen a többi között az is, amikor törekvéseit, tevékenységét elismerik. Ezek többnyire a nemzet jeles napjaihoz kötődnek, mint amilyen március 15-e.

– Ma azt köszönjük meg önöknek, hogy tevékenységükkel a nemzetet gazdagították, közösségeiket erősítették,  ez egyszerre szól a múltnak és a jövőnek egyaránt. A múltnak azért, amit az elmúlt években, évtizedekben áldozatvállalásukkal tettek, a jövőnek azért a bizalomért, amit közös szenvedélyünkért, a nemzetért és a következő generációknak történő példa állításáért tenni fognak. Köszönöm, hogy mindig, minden pillanatban vállalták és vállalják magyarságukat – áll az üdvözletben.


További képek megtekinthetők az alábbi linken.

Bíró István - Hargita Népe